客户


部分重要客户


liangshi guangda taikang taikang
unicom chinamobile weihai zhongxin
jiedb guangdian wansh zhengxin
 
       

合作伙伴


asiainfo ehualu boya guoyun
firstdata jiantou ultrapowe xingha
MAPR KPMG pentaho youchuang
zhongren